.
Dinsdag t/m Vrijdag open van 11 tot 18 uur. En Zaterdag van 10 tot 17 uur.
070 - 36 00 400

Vereninging Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor de detailhandel in juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen en de uurwerkherstelllers, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage (204/1992) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (2429) te ’s Gravenhage.

Artikel 1 Algemeen

1. Wanneer deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen van producten door de verkoper, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

- de verkoper: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst; de opdrachtnemer.

- de koper: degene tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht; de opdrachtgever.

Artikel 2 Aanbieding

Elke van de verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

Artikel 3 Prijs

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, accijnzen, etc., en gelden af winkel of werkplaats.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan –ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

2. De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door gem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven zijn eigendom, ongeacht og daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 5 Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

- de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

- de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

- de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de koper dient te worden voldaan.

2. Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of –week.

3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien buiten schuld van de verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig besteld materialen niet tijdig aan de verkoper worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en de koper hiervan in kennis is gesteld. De levering vindt plaats af winkel of werkplaats.

5. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

6. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 4, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan schuld van de verkper te verwijten. De verkoper is gerechtigd na het verstrijken van een termijn van zes maanden nadat het product als geleverd geldt de goederen te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de koper verschuldigde.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 4 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan.

Artikel 7 Betaling

1. Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten der diensten aan hem te worden voldaan, tenzij anders met hem overeengekomen.

2. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder enige aftrek of verrekening.

3. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 8 Reclamering en garantie

1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper zowel voor de deugdelijkheid van het door geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 4, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming door de koper van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage;

- montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

- materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking zijn verstrekt;

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken;

- door de verkoper van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt.

4. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie –hoe ook genaamd- gehouden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de verkoper, zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

3. De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de koper ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

Artikel 10 Overmacht

Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid –ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

Artikel 11 Geschillen

1. Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bevoegd de rechter in het arrondissement waarin de verkoper woonachtig is.

2. Behoort een geschil als bedoeld in lid 1 tot de absolute competentie van de kantonrechter dan zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Op de hoogte blijven?

Voor informatie, de laatste trends, tips, nieuwe collectie, leuke acties en super aanbiedingen vul je je e-mail adres in en schrijf je je in. Een paar keer per jaar ontvang je dan een nieuwsbrief.

Nieuwsbrief